Algemene voorwaarden LaRes Bouwregie

artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV-LaRes Bouwregie en maken deel uit van elke door LaRes Bouwregie uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen LaRes Bouwregie en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

artikel 2 Toepasselijke algemene voorwaarden
Op alle door LaRes Bouwregie te verrichten werkzaamheden is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (hierna: DNR 2011) van toepassing. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011 met eventuele bijlagen te kennen. De AV-LaRes Bouwregie zijn op de website ‘www.Laresbouwregie.nl’ geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. LaRes Bouwregie zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van een digitale versie van de DNR 2011 met bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren altijd de AV-LaRes Bouwregie.

artikel 3 Offerte
lid 1
Een door LaRes Bouwregie uitgebrachte offerte kan gedurende 60 dagen na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.
lid 2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
lid 3
LaRes Bouwregie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
lid 4
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kosten voor eventuele zekerheidsstellingen, tenzij anders aangegeven.
lid 5
Een samengestelde prijsopgave verplicht LaRes Bouwregie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
lid 6
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

artikel 4 Tarieven en betaling
lid 1
LaRes Bouwregie is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
lid 2
LaRes Bouwregie dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat LaRes Bouwregie vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen veertien kalenderdagen na dagtekening.
lid 3
Indien LaRes Bouwregie, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die LaRes Bouwregie moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.
lid 4
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LaRes Bouwregie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5 Samenwerking met derden
lid 1
Indien LaRes Bouwregie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden, zal LaRes Bouwregie voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor
zover LaRes Bouwregie deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan LaRes Bouwregie te verstrekken gegevens.
lid 2
Indien LaRes Bouwregie in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal LaRes Bouwregie voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens LaRes Bouwregie aansprakelijk is.

artikel 6 CAR verzekering
LaRes Bouwregie sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. LaRes Bouwregie doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich LaRes Bouwregie als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen.

artikel 7 Uitvoering werkzaamheden
lid 1
Voor zover nodig staat de opdrachtgever ervoor in dat de opdrachtnemer – ook tegenover derden – voldoende bevoegdheden krijgt voor een behoorlijke taakvervulling.
lid 2
Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor LaRes Bouwregie, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever.
lid 3
Tevens geldt dat LaRes Bouwregie niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij LaRes Bouwregie in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal LaRes Bouwregie vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.
lid 4
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LaRes Bouwregie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LaRes Bouwregie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LaRes Bouwregie zijn verstrekt, heeft LaRes Bouwregie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

lid 5
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LaRes Bouwregie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

artikel 8 Gegevensverstrekking
lid 1
De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van LaRes Bouwregie komen voor rekening van de opdrachtgever.
lid 2
Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) geschiedt voor risico van de verzender. De door LaRes Bouwregie vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
lid 3
De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

artikel 9 Aansprakelijkheid
lid 1
De aansprakelijkheid van LaRes Bouwregie onder de DNR 2011 beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van LaRes Bouwregie wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van LaRes Bouwregie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2011 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 tot de opdrachtsom met een maximum van € 1.000.000,- tenzij hierover voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
lid 2
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.
lid 3
Indien de opdracht inhoudt dat LaRes Bouwregie toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan LaRes Bouwregie alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

artikel 10 Geheimhouding en gebruik als referentie
lid 1
De opdrachtgever en LaRes Bouwregie zullen alle door de één aan de ander te verschaffen gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. LaRes Bouwregie is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.
lid 2
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

artikel 11 Personeel
De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van LaRes Bouwregie, geen bij LaRes Bouwregie in dienst zijnde personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

artikel 12 Goedkeuring gegevens
Door LaRes Bouwregie aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Alle door LaRes Bouwregie geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van LaRes Bouwregie totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met LaRes Bouwregie gesloten overeenkomsten is nagekomen.

artikel 14 Intellectueel eigendom en auteursrecht
lid 1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt LaRes Bouwregie zich de rechten en bevoegdheden voor die LaRes Bouwregie toekomen op grond van de Auteurswet.
lid 2
Alle door LaRes Bouwregie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaRes Bouwregie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
lid 3
LaRes Bouwregie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 15 Geschillen
Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement, waarin de opdrachtnemer zijn zetel heeft, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.
artikel 16 Toepasselijk recht; Op elke overeenkomst tussen LaRes Bouwregie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.